บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)

TRUSTEE

หน้าที่และการให้บริการของทรัสตีโดยสังเขป
  • มีหน้าที่ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT manager) บริหารกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
  • จัดทำบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินของทรัสตี
  • พิจารณาและดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์
  • ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกองทรัสต์

Real Estate Investment Trust : REIT


เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นกองทรัสต์ ไม่ใช่นิติบุคคลเหมือนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัพย์สินที่ต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

โครงสร้าง REIT

โอนทรัพย์สิน+แสดงเจตนาตั้งทรัสต์
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้ก่อตั้งทรัสต์

ทรัสตี

ผู้รับผลประโยชน์

จุดเด่นของเรา

ทรัสตีเพื่อ REIT กองแรกของประเทศไทย

ณ ช่วงที่ประเทศไทยเริ่มต้นการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust - REIT) โดยหลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ได้อนุมัติหลักการในการจัดตั้ง REIT เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนรูปแบบใหม่ซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงสร้างการระดมทุน และผลักดันให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามแนวทางสากลที่นิยมใช้กันในต่างประเทศ REIT ที่จัดตั้งขึ้นเป็นกองแรกในประเทศไทย คือ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพคโกรท" หรือ Impact Growth REIT ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2557 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ทำหน้าที่ทรัสตี

ความเป็นมาของ บลจ.กสิกรไทย ในบทบาทการเป็นทรัสตี

ตุลาคม 2557

เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT Growth Real Estate Investment Trust) ซึ่งเป็น กอง REIT กองแรกของประเทศไทย

ธันวาคม 2557

เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ลงทุนครั้งแรกในโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1+2 และ บางนา-ตราด กม. 18/กม.23

มิถุนายน 2558

เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ AMATAR)

ธันวาคม 2558

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในโครงการ WHA Mega Logistic Center ชลหารพิจิตร กม. 4, วังน้อย และ สระบุรี

มีนาคม 2559

เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT)

ตุลาคม 2559

เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)

ธันวาคม 2559

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในโครงการศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง Phase 1+2 และชลหารพิจิตร กม.5

พฤศจิกายน 2560

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3

มกราคม 2561

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ

ธันวาคม 2561

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม.35 เฟส 1) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63)

โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23) และโครงการ DSG HSIL

ธันวาคม 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) โครงการอาคารโรงงาน DTS โครงการอาคารโรงงาน Roechling โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2) และโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2)

สิงหาคม 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในสิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนของโครงการภิรัชทาวเวอร์แอท ไบเทค และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ ประเภทงานระบบอาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการของโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

ธันวาคม 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 6 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) และโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 3)

กรกฎาคม 2564

เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INET Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ INETREIT)

REIT ภายใต้การดูแลของ บลจ.กสิกรไทย